โครงการ - กิจกรรมเด่น

งานวิชาการ 
 - การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
   ในสวนคณิตศาสตร์การสร้างสรรค์และห้องกิจกรรมคณิตศาสตร์ 
 - การนำลูกคิดมาใช้พัฒนา การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.4 
 - การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์จุดประสงค์ และจัดทำแผนการเก็บสะสมชิ้นงาน 

งานกิจการนักเรียน 
 - การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และประชาธิปไตยในโรงเรียน 

งานบุคลากร 
 - โครงการเสริมกำลังใจ 

งานสัมพันธ์ชุมชน 
 - การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ป.3-ป.4 
 


  

BACK